AN DROCHSHAOL : THE BAD TIMES

A IRISH LANGUAGE curriculum guide to the graphic novel by
Dr. Ciarán Ó Murchadha, author of “The Great Famine: Ireland’s Agony 1845-1852” & “Figures in a Famine Landscape”

 

SEE BELOW OR DOWNLOAD PDF

 

CEISTEANNA GINEARÁLTA
General Questions

Cérbh é daonra na hEireann sa bhliain 1845? 

What was Ireland’s population in 1845?

Maidir le coiteoirí agus sclábhaithe feirme, cén sórt saoil a bhí acu? 

What kind of life did cottiers and farm labourers live at that time?

Maidir leis na bochtáin, cad é an céatadán díobh nach raibh bia eile acu seachas na prátaí? 

In regard to the poor, what percentage of them depended on the potato as a food?

Cad iad na buanna a bhaineann leis an bpráta mar bhia? 

What advantages do potatoes have as a food? 

Má fhágann tú an bhochtaineacht ar leataobh, meastú an raibh an chosmhuintir sona roimh an ngorta? 

If you leave aside their poverty, do you think that the poor led happy lives before the Famine? 

Cérbh é an dubh? Cad as a dtáinig sé i dtús báire? 

What exactly was the Blight? Where did it come from originally?

Céard iad na rudaí a thug na daoine faoi deara i dtaobh an duibh den chéad uair? 

What did people notice about the arrival of the Blight?

Céard a rinne rialtas Shasana nuair a fuarthas amach go raibh bia na ndaoine imithe? 

What measures did the British government take when it was realised that the food of the people was gone?

Meas tú an ndearna an rialtas a ndícheall chun na daoine a choimeád slán ón ocras? 

Do you think that the government did enough to keep the poor from starvation?

Ó thaobh a gcuid sláinte de, céard a tharla do na bochtáin sa chéad bhliain tar éis do na prátaí teipeadh don chéad uair? 

In the months following the destruction of the potatoes, what happened to the physical health of the poor? 

Nuair a tháinig an dubh ar na prátaí an dara huair, bhí rudaí i bhfad níos measa na an chéad bhliain. Conas sin? 

When the blight came back a second time, it was worse than the first time. In what sense? 

Maidir leis na hoibreacha poiblí, céard a bhí í gceist? 

What was involved in the public works?

Cén fáth nár thug an rialtas airgead ná bia go díreach do na daoine? 

Why do you think the British did not give money or food directly to the poor?

Cén fáth gur caitheadh airgead ar bhóithre nach raibh tairbhe dá laghad ag baint leo? 

Why was money spent building roads that were of no value to anyone?

Ar tugadh dóthain pá dóibh siúd a d’oibrigh ar na bóithre. 

Were those who worked on the roads given enough pay?

Cad a tharla dá sláinte de bharr an easpa pá agus an easpa bia? 

What were the consequences for their health of being badly paid and poorly nourished?

Cén fáth, i do thuairim, gur cuireadh deireadh leis an gcineál sin fóirithinte tar éis tamaill?

Why do you think this type of relief was ended eventually?

Cérbh iad na rudaí ba mheasa a bhain leis an saol i dteach na mbocht? 

What were the worst aspects of life in a workhouse? 

Conas a tháinig an Gorta chun deiridh? 

How did the Famine finally come to an end? 

CEISTEANNA A BHAINEANN LE CEARTA DAONNA
Questions relating to Human Rights

Cad iad na cúraimí a bhíonn ag rialtas ar bith i dtaobh an phobail a rialaíonn sé? 

What are the duties of any government towards those it rules? 

An gceapann tú gur thug Rialtas na Ríochta Aontaithe aird go leor dá chúramaí i dtaobh bhochtáin na hÉireann i rith an Ghorta Mhóir? 

Do you think the British government fulfilled its duties in regard to the Irish poor during the Great Famine? 

An gceapann tú go ndearna an rialtas faillí i dtaobh dhínit an duine i rith an Ghorta, mar shampla, i dtaobh dháileadh an ‘anraith’, no riaradh Dhlí na mBocht? 

Do you think that the British government paid sufficient attention to the human dignity of poor people during the Famine, for example, in the distribution of ‘soup’, or the operation of the Poor Law? 

Cérbh iad na heasnaimh ba mhó is mó dar leat a bhain le hiompar Rialtas na Ríochta Aontaithe i dtaobh fhóirithint na mbocht le linn an Ghorta? 

In your opinion, what were the greatest shortcomings in British policy with respect of the people of Ireland during the Famine?

Meastú gur de thaisme nó d’aon ghnó a tharla na rudaí seo? 

Do you think that these things occurred by accident, or were they deliberate?

Má bhí an rialtas ciontach ar chúis ar bith i rith an Ghorta, cérbh é, i do thuairim? 

Dá mba rud é gur rialtas Éireannach a bhí ann ag an am seachas rialtas Briotanach, an gceapann tú go mbeadh sé ní b’éifeachtaí maidir le fóirithint na mbocht? 

Do you think that if there was an Irish government in place at the time it would have been more effective in the administering of poor relief that the British were?

Cérbh é an rian ba mhó agus ba bhuan a d’fhág an Gorta orthu siúd a tháinig tríd? 

What were the greatest and most lasting effects of the Great Famine on those who survived it? 

An bhfuil aon chúis speisialta, meas tú, le go dtagraíodh na daoine i gcónaí ina dhiaidh do bhlianta sin an áir agus an ghátair mar ‘An Drochshaol’ seachas ‘An Gorta Mór’? 

Is there any particular reason, do you think, why after it was over, survivors referred to the years of horror as ‘The Bad Times’, and never to ‘The Famine’?